Saturday, December 24, 2005

Gade nou!!! Bel anpil.


Sa se klas nou. Nou bel anpil, wi? BON BAGAY!!!
Devan, komanse a goch, nou se Enose Alfred, Marie-Ange Saint-Hilaire, Kerlin Celènesè, Jocelyne Thomas, Danny Schnorr.
Dezyèm fil: Fritz Ozor, Nadia Dumond, Enel Beaulière, Willio Fils, Ayivy Joseph, Edner Lorquet, Fils-Aimè Durondisse
Dèyè: Helen Sorrilus, Gladys Dige, Madianna Oscar, Edou Innocent, Neglito Alcinma, Wilkens Oscar, Biembè Innocent


Nou gen klas chak mekredi e vandredi. Nou komanse a twazè e generalman nou fini a senkè, men ou kapab wè ke defwa nou kontinye travay nan nuit.

Fè Konosans Nou

Eskè ou ta renmen fè konosans nou? Men wi, tout moun vle fè konosans nou paskè nou se ……………. BON BAGAY!!!

Anba ou pral wè istwa 4 pwofesè yo. Apre sa, genyen istwa tout etidyan yo. Kek moun gen foto ave-yo, men toujou manke anpil.

Helen Sorrilus: Mwen se moun Leyogan. Mwen fèt Kòmye, nan yon zònn yo rele Sanson. M’ap travay nan Cyber Cafe Fondwa e mwen se pwofesè enfòmatik ki nan Fondwa. Mwen ansegne nan lekòl klasik Kretyèn de Belè. M’ap ansegne nan klas preskolè. Mwen renmen enfòmatik anpil.


Francy Innocent: Mwen fèt nan Fondwa. M’ fini nan lekòl klasik. M’ etidye enfòmatik. M’ap travay nan sekretarya A.P.F Fondwa. Mwen se prezidan A.J.F. e m’ se sekretè MOPAL. Mwen poko marye. Mwen gen mannaj. Mwen gen 27 ane.

Wilkens Oscar: Mwen fèt nan Fondwa. Mwen se pwofesè Anglè nan lekòl Sent Antwann e pwofesè infòmatik nan kou enfòmatik A.P.F. Mwen ta renmen etidye nan Inivesite Fondwa 2004.

Danny Schnorr (Dani Chnnor, an Kreyòl): Mwen se Ameriken. Mwen soti Boston, Massachusetts. Mwen te etidye nan Inivesite Notre Dame. Mwen renmen Fondwa anpil e m’ renmen ansenye lang e aprann lang nan klas enfòmatik A.P.F.

Madianna Oscar: Mwen rete nan Fondwa. Mwen genyen 20ans. M’ap fè reto. Mwen pale Fransè. Mwen pale Kreyòl. Mwen pa fò nan Anglè. Mwen nan kou enfòmatik. Mwen gen yon frè. Li rele Wilkens, e mwen genyen 2 sè, youn rele Marcise, e lòt la rele Micla. Mwen ap viv ak manman m ak papa m. Mwen lekòl “Spring Hill College,” ki nan Pòtoprens. Mesi.

Ayivi Joseph: Mwen di bonjou ak tout zanmi mwen k’ap viv nan Fondwa! Mwen fét Fondwa e m’ap viv nan Fondwa. Mwen rele Ayivi (Aïvy) e non fanmi mwen se Jozef (Joseph). Mwen gen 23 ane. Mwen se yon mekanisyen. Mwen travay nan gwo kamyon pwalou, e mwen konnn travay nan konstwiksyon Batiman, Mwen se atis komedyen tou andan Fondwa (andan yon Asosiyasyon ki se A.J.F.). Mwen se yon etidyan nan enfomatik kap fét Fondwa. email: AyKensly@yahoo.fr Mesi!
Edou Innocent: Mwen fèt Fondwa. M’ap etidye enfòmatik Fonkoze. Mwen se yon elèv lekòl. Mwen lekòl nan lekòl Sen Jan Fondwa. Mwen fèt 14 Avril 1987. Manman mwen rele Mainitra. Papa mwen rele Isaac.

Fils-Aimé Durandisse: Mwen fet Fondebouden. Mwen gen 36 ane. Mwen se pwofesè. M’ap travay nan lekòl nasyonal Fondebouden. M’ap etidye enfòmatik Fonkoze. Mwen pale: Fransè, Kreyòl e mwen degaje m trè byen nan Anglè. Mwen renmen Anglè anpil.


Nadia Dumond: Mwen genyen 25an. M’ fèt Fond de Boudin. Mwen genyen 3 frè, yon sè. Mwen fini ak etid klasik. M’ fè yon ane nan inivesitè. M’ ap etidye syans ekonomik. Mwen pat gen chans pou m’ fini avèk opsyon an. Mwen se yon selibatè. Mwen ap etidye enfòmatik ak Anglè nan Fonkoze. M’ pale 3 lang, epi mwen komprann anpil Anglè men mwen pa pale l’. Mwen ap travay nan College Siloe de Cormier sou wout Jakmel.
Gladys Dige: Mwen rete nan Fondwa. Lekol mwen nan Fondwa. Mwen genyen 3 fre. Papa m rele Jano. Mwen pale Kreyol. Mwen pa fo nan Angle. Mwen ta renmen pale Angle paske mwen renmen.


Willio Fils: Mwen fèt 17 Fevrye 1977. Mwen manke yon klas pou fini ak lekòl klasik. Mwen se pwofesè. Mwen se videograf. Mwen se nomalyen. Mwen aprann enfòmatik, Anglè, Fransè, Pòtigè, Espanyol nan A.P.F. Mwen ta renmen aprann syans enfòmatik.


Enel Beauliere: Mwen se Ayisyen. Mwen fèt Fondwa, 10èm seksyon komine Lèogane. Mwen se pwofesè nan lekòl EV. CD de Bel-Air. Mwen se jounalis, etidyan enfòmatik. Lang mwen pale yo se Kreyòl, Franse, Anglè. Mwen se delege A.J.F. e ajan relasyonis MOPAL. Mwen pa ko marye, ni plase, ni gen pitit, man mwen vle marye avan lontan.
Adrès Tonm Gato #12. email: nernelstar@yahoo.fr
Edner Lorquet: Mwen rete Fonde Bouden nan zòn nan monben. Mwen se yon pwofesè. Mwen travay nan lekòl Kretyèn Belè. M’ap anseye nan klas 6em ane fondamental. Lè mwen fini travay nan lekòl m’ al etidye enfòmatik ak Anglè nan Fonkoze. Mwen renmen Anglè anpil.


Neglito Alcinma: Mwen se yon Ayisyen. Mwen rete Tonm Gato. Mwen se yon elèv. M’ap fè 7em ane fondamental. M’ap etidye enfòmatik nan Fonkoze. Mwen renmen li anpil.

Marie-Ange Saint-Hilaire: Mwen se yon elèv nan lekòl Siloe, klas 8èm ane fondamental. Mwen aprann kouti e enfòmatik nan A.P.F. Mwen ta renmen finn lekòl. Mwen fèt Fondwa e mwen rete Fondwa.


Biembè Innocent: Mwen fèt 28 Mas 1988. Nan lekòl m’ap fè 4em segondè. Mwen aprann enfòmatik, Anglè, Fransè, Pòtigè, Espanyol nan A.P.F. Mwen ta renmen aprann syans enfòmatik.

Kerlin Celènesè: Mwen fèt lè 15 Me 1983. Mwen rive nan sekondè. Mwen ta renmen finn lekòl. Mwen aprann kouti, enfòmatik, patistri, afloral. Mwen ta renmen aprann syans enfòmatik nan A.P.F.

Jocelyne Thomas: Mwen se yon elèv. M’ap aprann enfòmatik, Anglè, Pòtigè, Kouti. Mwen ta renmen finn lekòl.


Fritz Azor: Mwen fèt 1 Janvyè 1982. Mwen rete Tonm Gato, 11em seksyon Fondwa. Mwen se elèv nan 3e sekondè e mwen jwe tenis. Chantè prefère m’ se Cràca.

Enose Alfred: Mwen fèt a parezon. Mwen se yon elèv. Mwen nan klas Katriyèm Sekondè. Mwen aprann kou enfòmatik, Anglè, Fransè, Espagnol, Pòtigè. Mwen aprann kouti epi mwen ta renmen aprann syans enfòmatik nan A.P.F. Oke, Mesi.

Wednesday, December 14, 2005

Ann Aprann Word

Jodi a nan, klas enfomatik la, nou te aprann "Microsoft Word." Nou te aprann akri email, epi tou yon ti kras Angle. Francy rive ta, paske li te ale nan Leogane pou-l fe kopi. Nan klas Angle a nou te tradwi 50 Cent an Kreyol. BON BAGAY!!!

Pwofese Francy ap fe kou enfomatik avek etidyan yo nan Fondwa. Posted by Picasa

Friday, November 25, 2005

Byenvini nan paj web Klas Enfomatik nan Inivesite Fondwa

This is the official website of the Information Technology Class at the University of Fondwa in Fondwa, Haiti. Since this class in taught in Haiti, every word, after these first few sentences will be written in Haitian Creole. If there is another blog written from rural Haiti in only Haitian Creole, we haven't heard of it.